Переводы патриотической польской поэзии. Tłumaczenia patriotycznej polskiej poezji

POLSKA POEZJA ХVIII-XX WIEKÓW WIERSZE WYBRANE 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ ХVIII-XX ВЕКОВ ИЗБРАННОЕ 100-летие обретения Польшей Независимости

TŁUMACZENIA NA JĘZYK ROSYJSKI Nina Siłajewa Redaktorka Aida Rusinowa

ПЕРЕВОДЫ Нина Силаева Редактор Аида Русинова

 

В этом сборнике представлены переводы стихотворений

W tej książce przedstawiono tłumaczenia wierszy

 

SPIS TREŚCI

R.Bergel Piechur

C.Norwid Moja piosenka

I.Krasicki Hymn do miłości ojczyzny

M.Konopnicka Rota

W.Denhoff-Czarnocki Po otrzymaniu wieści z tamtej strony

J.Żulawski Do moich synów

J.Mączka Wizje T.Łada-Zabłocki Do Dzwiny

А.Asnyk Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej

I.Krasicki Modlitwa

W.Belza Katechizm polskiego dziecka

J.Słowacki Chmury

Р.Бергель Пехотинец

Ц.Норвид Моя песня

И.Красицкий Гимн Любви к Отчизне

М.Конопницкая Рать

В. Денхофф-Чарноцкий Вести

Е.Жулавский Моим сыновьям

Й.Мончка Видение

Т.Лада-Заблоцкий Река моей жизни

А.Аснык Дай нам, Боже, увидеть свободную Польшу

И.Красицкий Молитва

В.Белза Катехизис маленького поляка

Ю.Словацкий Облака

 

Ссылка.

 

Официальная публикация автора в открытом доступе 2 августа 2018 года в 12.14 (авторское право).

РЕКЛАМА